דיני חוזים


לחצו על נושא עליו תרצו להרחיב את הידע:

פיצויים בגין ניהול משא ומתן בחוסר תום לב

סעיף 12(ב) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: הצד שמנהל משא ומתן שלא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה. הוראה זו התפרשה בפסיקה כמעניקה "פיצויים שליליים" – "פיצויי הסתמכות" – בלבד. על-פי גישה זו, מטרת הפיצויים הנפסקים על-פי סעיף 12(ב) לחוק היא להעמיד את הנפגע באותו מצב שבו היה נתון אלמלא נכנס כלל למשא ולמתן...קראו עוד

אי גילוי פרטים במשא ומתן יכול להיחשב כמצג שווא

בעת ההתקשרות אם לא נאמרו דברים אשר בנסיבות המקרה היה מקום לומר אותם כדי שתתקבל תמונה מלאה של העובדות, מהווה השתיקה מצג-שוא...קראו עוד

עסקה במקרקעין טעונה "מסמך בכתב" לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

דרישת זאת היא מהותית. ללא כתב אין התחייבות, ובית המשפט לא יאכוף ביצוע של עיסקה במקרקעין שלא נעשתה בכתב. עם זאת, אין הכרח שיהיה חוזה כתוב וחתום על כל פרטיו ודקדוקיו, ואפשר כי מסמך המעיד על העיסקה, אף שאינו חוזה, יספק את דרישת הכתב, וזאת כשניתן להשלימו לפי החוק או ההלכה. אין גם הכרח שיהיה מסמך אחד המעיד על העיסקה, אלא די אם קיימת אסופת מסמכים שיש בהם ביחד, כשהם משלימים זה את זה, כדי להעיד על הפרטים המהותיים הנדרשים לעריכה העיסקה, אף אם כל מסמך לעצמו לא יספיק לצורך זה. כמו כן חתימת בעלי הדין על המסמך אינה הכרחית...קראו עוד

האם קבלן מחויב לפרוספקט שהציע לציבור? מה הדין שהקבלן מוציא חלקים מהרכוש המשותף בניגוד לפרוספקט?

המערערים רכשו מאת החברה דירות במגדל מגורים בתל-אביב. לקראת רישום המגדל כבית משותף נתגלעה בין הצדדים מחלוקת ביחס לשטחים מסוימים בבניין אם הם חלק מן הרכוש המשותף, או שנותרו בבעלות החברה. עיקר הדיון סב על מפלס הגג שמעל ברכת השחייה, אשר לטענת החברה הוצא בחוזה המכר מן הרכוש המשותף, טענה שנתקבלה על-ידי בית-המשפט המחוזי. "מכלל פרשני זה יש להסיק שכאשר לא ציין חוזה הרכישה אחרת משצוין בפרוספקט, הכוונה הייתה כי מצג זה שעל-פיו שווקו הדירות, יהפוך לחלק מן התנאים המוסכמים..." קראו עוד