מיהו חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

כשמדובר בחייב המשתמט מחובותיו, היחס שבין זכויותיו של החייב והזוכה משתנה לרעת החייב. רצוי להתייעץ עם עורך דין שייבחן הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה וכן לשכנע אותו שהחייב הוא לא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

כשרשם ההוצאה לפועל קובע שהחייב הוא משתמט, למרות שיש לו יכולת לפרוע את חובו, לכאורה, יש הצדקה לעשות שימוש ב- "מכשיר ההגבלות" בכדי להאיץ בחייב ואף לכפות עליו לשלם את החוב. בין היתר, הרשם רשאי להטיל על החייב הגבלות שונות מיוזמתו או לבקשת הזוכה. כך למשל, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו את כל אחת מההגבלות הבאות:

 • הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר.

 • עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

 • הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד (הגבלות הקשורות לניהול חשבון בנק, למשל: פתיחת חשבון ומשיכת המחאות וכתיבת שיקים).

 • הגבלות על שימוש בכרטיסי חיוב, כגון כרטיסי אשראי ובנקט (ההגבלה לא חלה על שימוש בכרטיס דביט וכרטיסים נטענים).

 • הגבלת החייב מלייסד תאגיד (חברה) או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין.

 • הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה.


אם כן, מיהו חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו?

חוק ההוצאה לפועל קובע דרכים רבות בהן ניתן לראות את החייב כבעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. כך למשל:

 • החייב לא שילם את מלוא החוב כפי שפורט באזהרה שנשלחה אליו.

 • החייב לא הגיש בקשה לצו תשלומים ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.

 • החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב.

 • החייב לא התייצב לחקירת יכולת.

 • החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציג.

 • החייב לא התייצב לבירור שאליו הוזמן.

 • החייב לא מילא אחר החלטה של רשם ההוצאה לפועל שניתנה במהלך בירור.

 • החייב סירב במעמד הבירור, ומבלי לתת הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים שנדרש להציגם.

מה ניתן לעשות אם רשם ההוצאה לפועל הטיל הגבלה על חייב? ואיך אפשר לבטל את ההגבלה?

רצוי להתייעץ עם עורך דין שייבחן הגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לביטול ההגבלה וכן לשכנע אותו שהחייב הוא לא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו. לאחר מכן, יש לבחון את ההחלטה שתתקבל על ידי רשם ההוצאה לפועל, ואת הפעולות המתאימות שיש לנקוט בכדי שניתן יהיה לבטל את ההגבלה (חוץ מהפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל).