הפטר מחוב מזונות

שאלה: האם חייב יכול לקבל הפטר מחוב מזונות שצבר בעבר?

התשובה הקצרה: בהליך חדלות פירעון או בהליך פשיטת רגל, בית המשפט רשאי, בנסיבות חריגות המצדיקות זאת, להורות כי ההפטר יחול על חוב מזונות שנצבר טרם פניה להליך. יחד עם זאת, החלת החריג לעיל תעשה לעיתים רחוקות, ויינתן לתום ליבו של החייב משקל משמעותי.

כשאדם לא נושא בתשלום מזונות הזכאים למזונות, המוסד לביטוח לאומי נושא בתשלומים אלה במקומו ולכך משמעות על הקופה הציבורית.

לכן, הכלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן תהיה הצדקה שבית המשפט יסטה מההסדר החקיקתי וייתן לחייב הפטר, מלא או חלקי, מחוב מזונות עבר.

החריג של הכלל, כן מאפשר החלת צו ההפטר על חוב מזונות העבר או חלק ממנו, אך יינתן לתום ליבו של החייב משקל משמעותי.

במקרים כאלה, שהחייב ישכנע את בית המשפט שהחייב פעל בתום לב ביחס לאופן צבירת חוב ומצבו לא צפוי להשתפר לרבות בחינת קריטריונים נוספים על ידי בית המשפט, צו ההפטר יכול לחול על חוב מזונות העבר.

בין השיקולים שנקבעו בפסיקה לבחינת בקשה למתן פטור מחוב מזונות:

· גילו של החייב;

· מצבו הכלכלי וכושר השתכרותו;

· זכותו לקיום מינימלי בכבוד;

· מצבו האישי והבריאותי;

· גילם של מקבלי המזונות;

· נסיבות היווצרות החוב ומועד יצירתו;

· מאמציו לפרוע את החוב;

· תום ליבו של החייב;

· שיעור החוב שכבר שולם לנושה.

לדוגמה: מקרה אמיתי בו חייב קיבל הפטר גם מחוב המזונות:

תיק חדלות פירעון מספר: 801890-03-20

מדובר בחייב בן 83, גרוש ואב ל-3 ילדים בגירים, ניצול שואה, ללא הכנסות מעבר לקצבאותיו, ללא נכסים וכן מדובר בחוב עבר שנוצר לפני כ-15 שנה.

רשמת ההוצאה לפועל קיבלה את בקשת החייב למתן הפטר והחילה את ההפטר גם על חוב המזונות למוסד לביטוח לאומי.

להרחבת הקריאה:

מהם השיקולים להחלת הפטר על חוב מזונות? (מתוך: ע"א 5628/14 סלימאן נ' סלימאן (נבו, 26.09.2016).


" ... כושר הפרעון הנוכחי של החייב, ועד כמה הוא צפוי להשתנות בעתיד; קיומם של נכסים בבעלותו; גילו ומצב בריאותו; מצבו האישי והמשפחתי; נסיבות היווצרות החוב; אם המדובר בחוב לעבר בלבד, או בחוב שוטף שממשיך להיצבר; חלוף הזמן מעת יצירת החוב, בשים לב לשאלת 'תרומתו' של החייב להתמשכות ההליכים בעניינו, כדי למנוע מצב שבו יעדיף חייב להשתמט מתשלום במשך זמן ממושך, על מנת שבסופו של יום יופטר ממנו; אם החייב עשה מאמצים לפרוע את החוב מיוזמתו, או שמא החוב נפרע במקצתו רק בעקבות הליכים שנקטו הזכאים; אם החייב עודנו חב בסיפוק צרכי המחייה השוטפים של הזכאים למזונות, ובפרט קטינים, לעומת מצב שבו החוב נוגע לעבר הרחוק, שאז חוב המזונות הפסוק מאבד מאופיו המקורי ומתקרב יותר במהותו לחוב כספי רגיל; מצבם הכלכלי הנוכחי של הזכאים למזונות; האם תיפגע זכותם של החייב או של הזכאים לקיום מינימלי בכבוד; אם החייב מיצה את האפשרויות העומדות לרשותו בגדרי הליכי ההוצאה לפועל, ואם יהיה באלה כדי להביא תועלת ממשית לנושים; ועמדותיהם של בעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל. יושם אל לב כי רשימה זו עודנה חלקית והושמט ממנה שיקול מרכזי, הוא עקרון תום הלב, שהדיון בו ייערך בנפרד בהמשך."

לסיכום: מדובר ברשימה פתוחה של שיקולים, כשבית המשפט או רשם ההוצאה לפועל ייבחנו כל מקרה לגופו ויחליטו האם להחיל את ההפטר על חוב המזונות.